WST Pro Series 2021 (Phase One Groups 1-8)

Match Result

Phase 1 - Groups 1-8 - Match 201

Jack Lisowski

Jack Lisowski thumbnail

0

19.8 secs

V

Frames
(Best of 3)

AST

Zak Surety

Zak Surety thumbnail

2

19.1 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
56 65 1 68
27 2 83 51