WST Pro Series 2021 (Phase One Groups 1-8)

Match Result

Phase 1 - Groups 1-8 - Match 215

Jackson Page

Jackson Page thumbnail

2

23.0 secs

V

Frames
(Best of 3)

AST

Zak Surety

Zak Surety thumbnail

1

20.1 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
71 1 0
19 2 81
99 99 3 0