WST Pro Series 2021 (Phase One Groups 1-8)

Match Result

Phase 1 - Groups 1-8 - Match 222

Luca Brecel

Luca Brecel thumbnail

2

19.2 secs

V

Frames
(Best of 3)

AST

Zak Surety

Zak Surety thumbnail

0

20.6 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
73 73 1 6
58 2 48