WST Pro Series 2021 (Phase Two)

Match Result

Phase Two - Match 65

Barry Hawkins

Barry Hawkins thumbnail

2

21.5 secs

V

Frames
(Best of 3)

AST

Sam Craigie

Sam Craigie thumbnail

1

31.2 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
73 73 1 0
52 2 62
86 86 3 0