WST Pro Series 2021 (Phase Two)

Match Result

Phase Two - Match 83

Jack Lisowski

Jack Lisowski thumbnail

0

19.9 secs

V

Frames
(Best of 3)

AST

Sam Craigie

Sam Craigie thumbnail

2

24.2 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
48 1 68
11 2 72