WST Pro Series 2021 (Phase Three)

Match Result

Phase Three - Match 18

Kyren Wilson

Kyren Wilson thumbnail

1

20.2 secs

V

Frames
(Best of 3)

AST

Sam Craigie

Sam Craigie thumbnail

2

26.2 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
41 1 69
132 132 2 0
0 3 129 128