Q School 2021 - Event 1

Match Result

Round 1 - Match 12

Anton Kazakov

4

27.0 secs

V

Frames
(Best of 7)

AST

Bradley Tyson

1

27.7 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
81 1 20
65 2 59
55 3 27
49 4 63
84 5 14